Wystawy

Regulamin konkursu/ Competition Terms and Conditions: „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście, która podoba Ci się najbardziej”/ “This is what I like about Szczecin… upload three of your photographs with the city’s art that you like the most”

31 lipca 2020 - Jolanta Gramczyńska

Park im. Jana Kasprowicza w Szczecinie, 2020
Regulamin konkursu „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście, która podoba Ci się najbardziej”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „To lubię w Szczecinie…wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście, która podoba Ci się najbardziej” zwanego dalej „Konkursem” jest galeria online SalonSztuki.net Jolanta Gramczyńska zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie Gminy Miasta Szczecin przedstawiające miejsca, przedmioty z cechami sztuki, tj. mające wartość estetyczną, które Uczestnik uzna za szczególnie ciekawe i charakterystyczne dla tego miasta
 3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 r. i trwa do 30 września 2020 r.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu Konkursu.
 7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (z wyłączeniem profesjonalistów i osób zawodowo zajmujących się fotografią), które we wskazanym powyżej terminie, na profilu sztukawszczecinie.pl na portalu społecznościowym Facebook w specjalnie do tego stworzonym wpisie zamieszczą fotografie przedstawiające miejsce na terenie Gminy Miasto Szczecin, które Uczestnik szczególnie lubi o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

Zasady udziału w Konkursie

 1. Do Konkursu można zgłaszać jedynie fotografie wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, których autorem jest Uczestnik. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie profilu www.sztukawszczecinie.pl na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej przez ich zamieszczenie (wklejenie) w formie komentarza w stworzonym specjalnie na potrzeby konkursu wpisie na profilu sztukawszczecinie.pl na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Fotografie należy przesyłać w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020. Fotografie przesłane poza wskazanym terminem nie zostaną dopuszczone do udziału Konkursie.
 6. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł- zdjęcia oraz krótkie (do trzech zdań) uzasadnienie wyboru.
 7. Organizator dopuszcza dowolny format i wielkość przesłanych fotografii z zastrzeżeniem, że w przypadku słabej jakości fotografii lub niemożności odczytania formatu w jakim zapisana jest fotografia, nie weźmie ona udziału w Konkursie.
 8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 9. Przesłane fotografie będą mogły być komentowane i oceniane przez użytkowników portalu Facebook.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
 12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

Jury

 1. Organizator powołuje trzyosobowe Jury Konkursu, zwane w regulaminie dalej „Jury”.
 2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Nagrody

 1. Organizator przewidział następujące nagrody przyznawane przez Jury:
 • nagroda główna dla zwycięzcy Konkursu: rejs promem Unity Line „Polonia” na trasie Świnoujście–Ystad i z powrotem, dla dwóch osób,
 • 5 wyróżnień I stopnia: czarno-biały fotogram (60 cm x 80 cm) przedstawiający jeden ze szczecińskich statków PŻM-u autorstwa Marka Czasnojcia.
 • 10 wyróżnień II stopnia: najnowszy album Marka Czasnojćia „Szczecin metamorfozy” z 2020 r. przedstawiający 75 lat historię polskiego Szczecina.
 1. Organizator przewidział także nagrodę „publiczności” która jest przyznawana wyłącznie na podstawie zgromadzonej liczby polubień (tzw. „lajków”) na profilu sztukawszczecinie.pl na portalu społecznościowym Facebook: najnowszy album Marka Czasnojćia „Szczecin metamorfozy” z 2020 r. przedstawiający 75 lat historię polskiego Szczecina oraz jego autorstwa czarno-biały fotogram (60 cm x 80 cm) przedstawiający szczecińskie statki PŻM-u.
 2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną do dnia 24 października 2020r.
 6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej. Nagrody nieodebrane do 30 października 2020 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: sztukawszczecinie.pl.
 2. Uczestnik Konkursu przez wysłanie fotografii oświadcza, że: a) jest autorem załączonych fotografii; b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.sztukawszczecinie.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilu sztukawszczecinie.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia ww. zgód będą przetwarzane w celu wykonania ww. obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 r.
 9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
Competition Terms and Conditions: “This is what I like about Szczecin… upload three of your photographs with the city’s art that you like the most”

General provisions

 1. The online gallery SalonSztuki.net Jolanta Gramczyńska hereinafter referred to as the “Organiser” is the organiser of the competition called “This is what I like about Szczecin…upload three of your photographs with the city’s art that you like the most”, hereinafter referred to as the “Competition”.
 2. The competition concerns photographs taken in the Municipality of Szczecin showing places, objects with artistic features, i.e. having an aesthetic value, which the Participant will find particularly interesting and characteristic for this city.
 3. Competition is conducted based on these terms and conditions.
 4. The Competition starts on 1 August 2020 and runs until 13 September 2020.
 5. Participation in the competition is free and voluntary.
 6. The Organizer reserves the right to change the provisions of these Terms and Conditions in case of changes in the applicable legal regulations or for any other reason concerning the Competition schedule.
 7. The Competition is organised on the territory of the Republic of Poland.

Participants of the Competition

 1. Only those adults may be the participants of the Competition (excluding professionals and persons professionally involved in photography), who, by the date mentioned above, on their Facebook social network profile,sztukawszczecinie.pl in a post specially created for this purpose, will place photographs presenting a place in the Municipality of Szczecin, which the Participant particularly likes. The characteristics of this place should meet the requirements of the Competition.
 2. Employees or persons under the contract of mandate or any other legal relationship to which the provisions on order with the Competition Organiser apply cannot take part in the Competition as Participants.
 3. The Organiser is the controller of personal data of the Participants of the Competition. Personal data provided to the Organizer by the Participants of the Competition will be processed for the purpose of the Competition. Personal data may also be processed when it is necessary to fulfil the legitimate purposes of the controller. The provision of personal data is voluntary, but failure to provide it will prevent the winners from receiving the prizes.

Rules governing the participation in the Competition

 1. Only photographs taken by the Participant of the Competition, unpublished anywhere before, may be submitted. Works created jointly (co-authorship) are excluded.
 2. Each participant can submit a maximum of 3 photographs.
 3. To take part in the competition, one must like the www.sztukawszczecinie.pl profile on Facebook.
 4. Photographs should be sent in electronic form by posting (pasting) them as a comment in a post specially created for the purposes of the competition sztukawszczecinie.pl on the Facebook social networking site.
 5. Photographs must be sent between 1 August 2020 and 30 September 2020. Photos submitted after the specified deadline will not be admitted to the Competition.
 6. The photographs submitted should be described according to the following formula: Name_Surname_Title-photos and a short (up to three sentences) justification of choice.
 7. The Organiser allows for any format and size of the submitted photographs. Still, if the quality of the photographs is poor or if the format in which the photograph is recorded cannot be read, the photo will not take part in the Competition.
 8. It is not allowed to use photo-montage, which consists of combining elements of an image from different files.
 9. The submitted photographs will be commented on and evaluated by Facebook users.
 10. The Organizer reserves the right to disqualify works that do not meet the above requirements.
 11. If there is an image of a person in the photographs submitted in the competition, a participant sending the photograph is obliged to attach a written statement made by the person in the photograph that he or she agreed to the free publication and dissemination of the image of that person.
 12. By submitting a photograph in accordance with the contents of paragraph 5 above, each participant of the Competition grants a non-exclusive, free of charge license to use the photograph in the fields of exploitation listed in art. 50 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights to conduct and resolve the Competition and in the scope resulting from the content of these terms and conditions.

Jury

 1. The Organiser appoints a three-person Competition Jury, hereinafter in the terms and conditions referred to as the “Jury”.
 2. All photographs submitted to the Competition are subject to the Jury’s assessment.
 3. Decisions made by the Jury are final and legally binding for all participants in the Competition.

Awards

 1. The Organiser has provided for the following prizes awarded by the Jury:
 • the main prize for the winner of the Competition: the cruise for two people by the Unity Line “Polonia” ferry on the Swinoujście-Ystad route and back,
 • five I degree distinctions: a black and white photogram (60 cm x 80 cm) showing one of Szczecin’s Polish Steamship Company ships by Marek Czasnojć.
 • ten II degree distinctions: Marek Czasnojć’s latest album “Szczecin Metamorphoses” from 2020 presenting 75 years of history of Polish Szczecin.
 1. The organiser also provided for the “audience” award, which is granted solely based on the accumulated number of likes on the sztukawszczecinie.pl Facebook social network profile, namely Marek Czasnojć’s latest album “Szczecin Metamorphoses” from 2020 presenting 75 years of the history of Polish Szczecin and his black and white photogram (60 cm x 80 cm) showing Szczecin’s Polish Steamship Company ships.
 2. Prizes in the competition are not exchangeable for cash.
 3. The Jury reserves the right to divide the prizes differently and not to award a prize in a given category, as well as to award additional prizes to the Participants of the Competition.
 4. The Organiser of the competition reserves the right to publish names and surnames of winners of the competition and to place this information in the organiser’s advertising materials and the press, media and the Internet.
 5. The winners of the Competition will be notified of how to receive the prize by e-mail by the date of 24 October 2020.
 6. After the competition, the winners are required to sign a report on the receipt of the non-cash prize. Prizes not collected till 30 October, 2020. shall be forfeited and become the property of the Organizer.

Final provisions

 1. The terms and conditions of this Competition are available at the Organizer’s seat and on the website: sztukawszczecinie.pl.
 2. By submitting the photographs, the Participant of the Competition declares that: a) he is the author of the attached photographs; b) he has exclusive and unlimited copyrights to the submitted photographs, which, as photographic works, are free of any legal defects and are not encumbered with the rights and claims of third parties; c) he agrees to publish the photographs on the website www.sztukawszczecinie.pl and the Facebook social networking site on his profile www.sztukawszczecinie.pl during and after the Competition.
 3. Persons who fail to meet any of the requirements of these Terms and Conditions or provide false information will be automatically disqualified.
 4. The Organizers do not take legal responsibility for the submitted works and reserve the right to immediately disqualify the photographs in case of suspected violation of the Terms and Conditions.
 5. In matters not regulated by these Terms and Conditions, the relevant provisions of Polish law shall apply.
 6. The Organizers do not claim the transfer of copyrights or economic rights to the submitted works; they remain the intellectual property of the authors.
 7. The Participants of the Competition have the right to access their data and to correct them or request their deletion; for this purpose, they should contact the Organizer, who is the data controller. Providing the data (which, in the absence of approvals mentioned above, will be processed to perform duties mentioned above related to the Competition and to consider the complaints of the Participants of the Competition) is voluntary, but necessary for taking part in the Competition.
 8. The Terms and Conditions of the Competition enter into force on 1 August 2020.
 9. The interpretation of the rules of these Terms and Conditions belongs exclusively to the Organisers.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”, 13 Muz w Szczecinie
, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, fakturalność, falsyfikat, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, Katarzyna Słuchocka, Kazimierz Mikulski, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcjoner, kolografia, Königssee, Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Brama Świecka w Chojnie od strony pola, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody w Lubsku, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody wiejskiej, Ludwig Most Widok fasady ratusza w Chojnie, Ludwig Most Żydowski chłopiec, Ludwig Richter, Lump (Piotr Pauk) i jego murale, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, Piec w schronisku, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Port IV, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, posłuszeństwo, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, schronisko Hampelbaude (obecnie Strzecha Akademicka), Schronisko Peterbaude i szałas w Karkonoszach, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skubas, Śląskie schronisko górskie, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, światłocień, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, Szkicownik 1, Szkicownik nr VI, Szkicownik nr VII, Szkicownik VII, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, Wędrowiec na tle pejzażu Karkonoszy, węgiel, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, Wnętrze izby w Szprotawie, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zarys grzbietu Rudaw, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie